سید علیرضا میرسیفی نژاد

سوابق کاری :

  • مدیر پروژه و سرپرست دفتر فنی شرکت صحت عمران آریا
  • سرپرست اجرا شرکت راه و مسکن
  • کارشناس دفتر فنی شرکت همسنگ سپاهان

EMAIL:a.mirseifi@sehatomran.com