شرایط عمومی پیمان-ماده 14

شرایط عمومی پیمان-ماده 14

011401-پرسش) چنانچه به دلیل قصور کارفرما(به عنوان مثال تاخیر در پرداختها) مدت انجام کار افزایش یابد و پس از تحویل کار و تعیین مدتهای مجاز و غیر مجاز (و پساز رسیدگی گزارش تاخیرات پیمانکار)، مدت پیمان برابر مدت اولیه به علاوه مدتهای تمدید شده (با ابلاغیه به دلیل تاخیر در پرداختهای کارفرما ) باشد. آن وقت طبق قسمت 3 از بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان عملاً سقف تعیین شده برای محاسبه خسارت تاخیرات (یک چهارم مدت پیمان) افزایش خواهد یافت در حالیکه قصوری هم  متوجه پیمانکار نبوده است.

با توجه به شرح پیش گفته، آیا مدت پیمان برابر مدت اولیه به علاوه مدتهای تمدید شده ناشی از قصور کارفرما و یا افزایش مقادیر کار است؟

 

011401-پاسخ) به استناد بند (ز) ماده 14 شرایط عمومی پیمان، مدت پیمان یا مدت اجراي کار،
مدت درج شده در بند "ب" ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 شرایط
عمومی پیمان در آن ایجاد می شود. بنابراین مدت پیمان درج شده در بند "ب" ماده 50 شرایط عمومی
پیمان عبارت است از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت تاخیرات مجاز