شرایط عمومی پیمان-ماده 28

شرایط عمومی پیمان - ماده 28

-012804 پرسش) در خصوص تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان در صورت ماده 48 نسبت به پیمانکار آیا مبلغ 2.5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می­گیرد یا خیر؟

-012804 پاسخ) در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید چنانچه کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي " 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کمتر است"، به موجب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قرار داد طبق ماده 48 خاتمه یابد، ماهانه مبلغی معادل 2.5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي تأخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام کمتر باشد(نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق میگیرد.