شرایط عمومی پیمان-ماده 29

شرایط عمومی پیمان - ماده 29

-012908 پرسش) آیا محدودیتهاي ماده 29 در خصوص سقف قیمتهاي جدید براي اقلام فاکتوري نیز قابل اعمال می­باشد یا خیر؟

012908 پاسخ ) اقلام فاکتوري قیمت جدید تلقی و مشمول ماده 29 شرایط عمومی پیمان می گردند و تنها ضریب بالاسري به آنها تعلق می گیرد و محدودیتهاي مندرج در تبصره ذیل بند "ج" ماده 29 باید در مورد آنها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهاي قیمتهاي جدید موضوع بند "ج" ماده 29 نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.