شرایط عمومی پیمان-ماده 29

شرایط عمومی پیمان - ماده 29

-012914 پرسش) نظر به اینکه بعضی از اقلام در فهارس بهاي واحد پایه، منتشره توسط آن معاونت فاقد قیمت میباشد و با عنایت به اینکه بطور کلی هزینه این گونه موارد به صورت فاکتوري پرداخت میگردد. ضریب بالاسري موارد فوق چگونه اعمال میگردد.

-012914 پاسخ) در پیمان هاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس فهارس بهاي واحد پایه و شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده اند چنانچه در چار چوب موضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که براي آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاي منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد(نظیر کارهاي ردیفهاي فاقد بهاي واحد در فهارس بهاي پایه)، قیمت جدید مربوطه براساس هزینه واقعی انجام کار در محل طبق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان تعیین و با اعمال ضریب بالاسري مورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می گیرد.