شرایط عمومی پیمان-ماده 30

شرایط عمومی پیمان - ماده 30

-013005 پرسش) با موضوع " مدت تأخیرات غیر مجاز" چگونه باید بر خورد کرد؟

013005 پاسخ) طبق بند "ج" ماده 30 شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرار داد باشد) در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار باتمام نرسیده باشد علل تأخیر کار بررسی و کارفرما نظر خود را در مورد مجاز یا و غیر مجاز بودن تأخیر کار به پیمانکار اعلام میکند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید. در صورتیکه مدت تاخیر غیرمجاز بیش از 25 درصد مدت پیمان باشد کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید از طرفی دیگر اجراي پروژه به موجب بند "ب" ماده 18 شرایط عمومی پیمان باید براساس برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار تا زمان تحویل موقت ادامه یابد . مطابق ماده 50 شرایط عمومی پیمان در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت هاي تمدید شده پیمان باشد مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار تعیین و ملاك محاسبه خسارت تأخیر قرار می گیرد.به عبارت دیگر کارفرما فقط مدت هاي مجاز را به مدت اولیه پیمان اضافه م ی نماید و در پایان کار طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان در مورد تأخیرهاي غیر مجاز واخذ جریمه متعلقه از پیمانکار طبق شرح بالا اقدام مینماید.