شرایط عمومی پیمان-ماده 30

شرایط عمومی پیمان- ماده 30

-013006 پرسش) در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تاخیر مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل، با توجه به اینکه تاکنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است و طبق بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان تاخیر در پرداخت تعدیل جزو تاخیرات مجاز و قابل اعمال می باشد، آیا می توان از1361/4/ 1بخشنامه های 5090-54/11082 مورخ 2/9/1360 و 1300-54-5188-1 مورخ 8/4/1361 استفاده نمود؟

13006 پاسخ) طبق بند "ب" ماده 37 شرایط عمومی پیمان، در پیما نهایی که مشمول تعدیل آحادبها هستند، پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوي کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهاي آن صورت وضعیت را براساس آخرین شاخ صهاي اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوي که در بند "الف " ماده 37 تعیین شده است براي مهندس مشاور ارسال می کند. اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهاي هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم و یا سوم و چهارم) با رعایت ضوابط اشاره شده در این بند، پس از سپري شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص هاي قطعی پرداخت نشود، مشمول بند " الف- 9 " ماده 30 شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

لازم به یادآوري است بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 2/9/1360 به همراه بخشنامه /9/ 1شماره 1300/54/5188-1 مورخ 8/4/1361 فقط براي محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت هاي موقت و پیش پرداخت ها قابل عمل است و براي تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل، بخشنامه اي از سوي این معاونت تدوین و ابلاغ نشده است.