شرایط عمومی پیمان-ماده 40

شرایط عمومی پیمان - ماده 40

-014001 پرسش) بر اساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت وضعیت قطعی با ارایه دلایل و مدارك یکجا به اطلاع رسانده باشد و کارفرما ظرف مدت مقرر (یک ماه) از تاریخ وصول نظر پیمانکار اظهارنظر ننماید، آیا این به منزله قبول نظرات پیمانکار است یا خیر؟

014001 پاسخ) طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، موضوع پیوست بخشنامه شماره 1378 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378، عدم پاسخ کارفرما به اعتراض پیمانکار در مورد صورت وضعیت قطعی، ظرف مهلت مقرر، به منزله پذیرش اعتراض نیست و پیمانکار میتواند براي تعیین تکلیف اعتراض خود از طریق ماده 53 شرایط عمومی پیمان موضوع را پیگیري نماید.