شرایط عمومی پیمان-ماده 48

شرایط عمومی پیمان- ماده 48

-014804 پرسش) در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به چه صورت محاسبه و پرداخت میگردد؟

-014804 پاسخ) در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (پیوست بخشنامه شماره 102/1088-54/842 مورخ 3/3/1378) در صورتی که پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده شود، نحوه محاسبه هزینه تجهیز به شرح زیر می باشد:

براساس بند (3-5) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت تامین هر یک از ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه و با توجه به مفاد بند (4)دستورالعمل یاد شده هزینه هر یک از ردیفهاي تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و در صورت وضعیتها درج میگردد. بنا به شرح یاد شده اگر پیمانی در حین اجراي عملیات پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود، ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.