هیئت مدیره

مدیر عامل

امیر قربانی

کارشناس مهندسی عمران 1380
کارشناسی ارشد عمران-سازه 1387
 
رییس هیئت مدیره

فخرالدین مصور

کارشناس حسابداری-1384
 

عضو هیئت مدیره

سید علیرضا میرسیفی نژاد

کارشناس مهندسی عمران-1387