کارکنان کلیدی شرکت

مدیر عامل

امیر قربانی

کارشناس ارشد عمران-سازه

Picture of Gregory Schajz
مدیر مالی اداری

فخرالدین مصور

کارشناس حسابداری

Picture of Bryan Bell
معاون فنی و مهندسی

سید علیرضا میرسیفی نژاد

کارشناس مهندسی عمران

Picture of Bryan Bell
مدیر پروژه

محمد رضا خزاعی

کارشناس مهندسی عمران

Picture of Gregory Schajz
کارشناس مالی

حسین شفیعی

کارشناس حسابداری

Picture of Bryan Bell
مسئول کنترل پروژه و امور قرارداها

سارا طاهری

کارشناس مهندسی کامپیوتر

Picture of Bryan Bell
رییس کارگاه

محمد جزینی

کارشناس مهندسی عمران

Picture of Bryan Bell
رییس کارگاه

حسن زارع

کارشناس مهندسی عمران

Picture of Bryan Bell
رییس کارگاه

امین مجیدی

کارشناس مهندسی عمران

Picture of Bryan Bell
کارشناس دفتر فنی

محمدرضا بهرامی

کارشناس ارشد مهندسی عمران

Picture of Bryan Bell
مسئول تاسیسات و تجهیزات

مهراب قربانی

کارشناس ارشد مکانیک

Picture of Bryan Bell
کارشناس تاسیسات

اسداله مصور

کاردانی فنی مکانیک