16       احداث مخزن اراک

احداث مخزن ده هزار متر مکعبی آب شرب اراک
سال اجرا 1392
مبلغ پیمان 26،650،000،000 ریال

 

16       احداث مخزن حاجی آباد

احداث مخزن یکهزار متر مکعبی حاجی آباد نجف آباد
سال اجرا 1389
مبلغ پیمان 2،000،000،000 ریال

 

16       احداث مخزن الغدیر قم

احداث مخزن دوهزار متر مکعبی الغدیر قم
سال اجرا 1392
مبلغ پیمان 6،134،000،000 ریال