16       مقاوم سازی مخازن پالایشگاه

مقاوم سازی مخازن پالایشگاه اصفهان

سال اجرا: 1388

مبلغ پیمان:  4،800،000،000 ریال